Veiksmas vyskta darbiniame kompiuteryje 😉

I. Sukuriame virtualaus serverio katalogą: /var/www/html/dev.norimas_domenas.lt/public_html/

ll. Su WEBMIN sukuriame virtualų serverį pavadinimu: dev.norimas_domenas.lt

lll. Redaguojame sukurtą virtualaus serverio konfigūravimo failą esantį šame kataloge ir pavadinimu: /etc/apache2/sotes-available/dec.norimas_domenas.lt.conf ir pridedame SSL konfigūravimo bloką. SSL konfigūravimo bloke, taip pat nudorykite kur yra jūsų sukurtų SSL sertifikatų keliai.  Taip pat žinona pakeičiame visur domeno pavadinimą dev.norimas_domenas.lt į savo norimą:

<VirtualHost dev.norimas_domenas.lt>
  DocumentRoot /var/www/html/dev.norimas_domenas.lt/public_html/
  ServerName dev.norimas_domenas.lt
  <Directory /var/www/html/dev.norimas_domenas.lt/public_html/>
    allow from all
    Options None
    Require all granted
  </Directory>

</VirtualHost>

<VirtualHost dev.norimas_domenas.lt:443>
  SSLEngine On
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/dev.norimas_domenas.lt.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/dev.norimas_domenas.lt.key
  #SSLCACertificateFile /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt #If using a self-signed certificate, omit this line

  ServerAdmin info@dev.norimas_domenas.lt
  ServerName dev.norimas_domenas.lt
  ServerAlias www.dev.norimas_domenas.lt #If using alternate names for a host
  DocumentRoot /var/www/html/dev.norimas_domenas.lt/public_html
  ErrorLog /var/www/html/dev.norimas_domenas.lt/log/error.log
  CustomLog /var/www/html/dev.norimas_domenas.lt/log/access.log combined
</VirtualHost>

Sukuriame SSL raktą sukurtam serveriui su šia komanda:

# openssl s_client -CApath /etc/ssl/certs/ -connect dev.norimas_domenas.lt:443

 

Jei dar nesate įjungę Apache SSL modulo, tada įjungiame jį ir kartu įjungiame ir sukurtą virtualų serverį su šiomis komandomis:

# a2enmod ssl
# a2ensite example.com

 

Perkrauname Apache serverį su komanda:

# service apache2 restart

 

Shares
Share This